OBVEZNA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD IN KANALIZACIJO

Sanijela Idoska Obvestila

Je priključitev na javni vodovod in kanalizacijo obvezna?

Uredba o oskrbi s pitno vodo nalaga, da se morajo objekti, ki so se do sedaj oskrbovali z vodo iz lastnih zajetij, na primer s studenci, priklopiti na javni vodovod. Uredba pravi, da če se stavba nahaja v območju javnega vodovoda, se mora priključiti nanj.

Lastna oskrba dovoljena le do priključitve

Priključitev je obvezna tako za stanovanjske hiše kot večstanovanjske objekte, pri čemer mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom oziroma z ločenimi obračunskimi vodomeri za večstanovanjske hiše. V primeru kmetijskega gospodarstva, kjer je poleg hiše še vsaj ena ali več gospodarskih stavb, ki predstavljajo zaokroženo celoto, pa se lahko zagotavlja odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.

A, pozor. Če ste priključeni na javni vodovod, se z vodo iz studencev več ne smete oskrbovati. Ista uredba namreč določa tudi prepoved lastne oskrbe s pitno vodo, če stavba leži znotraj območja javnega vodovoda. 

Kako pa je z javno kanalizacijo?

Kjer je zgrajena javna kanalizacija, je priključitev na javno kanalizacijo obvezna. Stavbo je potrebno v roku 6 mesecev po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja priključiti nanj. Pred priključitvijo je treba plačati komunalni prispevek.

Izvajalec javne službe za dobavo vode je Komunalno podjetje Ptuj d.d.. Omenjeno podjetje zaračuna poleg vode in omrežnine za vodovodni prikljuek še čiščenje odplak ter omrežnino za čiščenje odplak. 

Ceniki za vodo, omrežnino za vodovodni priključek, čiščenje odplak in omrežnino za čiščenje odplak so na voljo na tej povezavi.

KANALIZACIJA – KAJ NE SODI VANJO

Sanijela Idoska Obvestila ,

KANALIZACIJA – KAJ NE SODI VANJO

Torej, v kanalizacijo NIKAKOR ne sodijo:
• odpadna olja in naftni derivati, barve, topila, dezinfekcijska sredstva,
• trdi odpadki (nogavice, čistilna volna, higienski vložki, kosi tekstila, papir, plenice za enkratno uporabo, obutev ipd.),
• organski odpadki (hrana).

Z »neupoštevanjem pravil« se na črpalkah pojavljajo mehanske okvare, odvržena hrana v kanalizaciji pa tvori neprijetne vonjave in privablja glodavce.

Stroški intervencije na eni črpalki zaradi škode, ki jo povzroči napačno ravnanje, znaša od 200 do 500 evrov brez DDV (odvisno od intervencije, ali gre le za čiščenje ali tudi popravilo z menjavo plovkov in sond).

Ker so intervencije kar pogoste, ima podjetje s tem dodatne, nepotrebne stroške. Zato občanke in občane ponovno vljudno prosimo, naj bodo pozorni na to, kaj odlagajo v kanalizacijo.