Razlog za ustanovitev javnega podjetja je bila želja po izvajanju določenih gospodarskih služb v  lastni režiji Občine Starše zaradi racionalizacije poslovanja, v želji po zmanjševanju izdatkov iz proračuna in v želji po nadgradnji dosedanjega obsega in vsebine izvajanja dejavnosti režijskega obrata. Glavni cilj in poslanstvo JP je zadovoljevanje potreb in interesov prebivalcev in gospodarstva Občine Starše, s komunalnimi dobrinami v skladu z načeli trajnega opravljanja gospodarskih javnih služb na zanesljiv, kakovosten, cenovno ugoden in okoljevarstveno sprejemljiv način. Cilj je tudi stalna rast materialnega in nematerialnega premoženja ob istočasnem udejanjanju sodobne upravljavske kulture podjetja, kakor tudi upravljanje ter razpolaganje s premičnim in nepremičnim premoženjem za katerega upravljanje ga ustanovitelj posebej pooblasti.

Podjetje Gradnje Starše d.o.o. je v 100 % lasti Občine Starše in je bilo ustanovljeno 14. 10. 2011.

V podjetju je trenutno zaposlenih 13 delavcev.

Nadzorni svet podjetja sestavljajo: 

  • Miran Zorin - predsednik nadzornega sveta
  • Boštjan Munda - namestnik predsednika nadzornega sveta
  • Sejad Džanić - član

 

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja:

 

 

ODLOK o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Starše