KRATKA PREDSTAVITEV STORITEV, KI JIH PODJETJE OPRAVLJA

 OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE:

 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod,
 • urejanje in čiščenje javnih površin,
 • redno vzdrževanje občinskih cest,
 • zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov,
 • druge občinske gospodarske javne službe.

DRUGE DEJAVNOSTI:

 • urejanje in vzdrževanje pokopališča,
 • vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov, dvoran, igrišč, parkirišč, postajališč ipd.,
 • gradnja stanovansjkih in nestanovanjskih stavb
 • gradnja drugih objektov - visokogradnje, nizkogradnje, rekonstrukcije in popravila,
 • gradnja hidro-gradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij),
 • zaključna, obrtniška in instalacijska dela v gradbeništvu,
 • plakatiranje, obešanje transparentov in zastav, vzdrževanje športno rekreacijskih objektov,
 • postavljanje reklamnih objektov,
 • prevoz blaga v cestnem prometu,
 • izdajanje projektnih pogojev in potrebnih mnenj za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje (za novo gradnje, rekonstrukcije objektov ipd.),
 • rušenje objektov, opravljanje zemeljskih in drugih del,
 • izvajanje drugih nalog za potrebe ustanovitelja.