OBVEZNA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD IN KANALIZACIJO

Sanijela Idoska Obvestila

Je priključitev na javni vodovod in kanalizacijo obvezna?

Uredba o oskrbi s pitno vodo nalaga, da se morajo objekti, ki so se do sedaj oskrbovali z vodo iz lastnih zajetij, na primer s studenci, priklopiti na javni vodovod. Uredba pravi, da če se stavba nahaja v območju javnega vodovoda, se mora priključiti nanj.

Lastna oskrba dovoljena le do priključitve

Priključitev je obvezna tako za stanovanjske hiše kot večstanovanjske objekte, pri čemer mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom oziroma z ločenimi obračunskimi vodomeri za večstanovanjske hiše. V primeru kmetijskega gospodarstva, kjer je poleg hiše še vsaj ena ali več gospodarskih stavb, ki predstavljajo zaokroženo celoto, pa se lahkozagotavlja odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.

A, pozor. Če ste priključeni na javni vodovod, se z vodo iz studencev več ne smete oskrbovati.Ista uredba namreč določa tudi prepoved lastne oskrbe s pitno vodo, če stavba leži znotraj območja javnega vodovoda. 

Kako pa je z javno kanalizacijo?

Kjer je zgrajena javna kanalizacija, je priključitev na javno kanalizacijo obvezna. Stavbo je potrebno v roku 6 mesecev po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja priključiti nanj. Pred priključitvijo je treba plačati komunalni prispevek.

Izvajalec javne službe za dobavo vode je Komunalno podjetje Ptuj d.d.. Omenjeno podjetje zaračuna poleg vode in omrežnine za vodovodni priključek še čiščenje odplak ter omrežnino za čiščenje odplak. 

Ceniki za vodo, omrežnino za vodovodni priključek, čiščenje odplak in omrežnino za čiščenje odplak so na voljo na tej povezavi.

Izvajalec javne službe za odvajanje odpadne vode je Gradnje Starše d.o.o. Omenjeno podjetje zaračuna poleg odvajanja odpadnih vod – odvajanje odplak in omrežnine za fekalno kanalizacijsko omrežje še okoljsko dajatev (10% od zneska, določenega z Uredbo o okoljski dajatvi). 

Ceniki za zgoraj navedene storitve podjetja Gradnje Starše d.o.o. so na voljo na tej povezavi.