Projekti sofinancirani iz sklada EKSRP

Sanijela Idoska Ostalo

NAZIV OPERACIJE:
Skupaj očistimo naše občine

AKRONIM:
Skupaj očistimo naše občine

PRIJAVITELJ:

Občina Miklavž na Dravskem polju

PARTNERJI:

Občina Starše,
Hoče-Slivnica,
Gradnje Starše, d. o. o.
Prostovoljno gasilsko društvo Bohova

OBDOBJE IZVAJANJA:

september 2018 – junij 2019

LOKACIJA:

Občina Starše, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju

SOFINANCIRANJE:

Načrtovana vrednost operacije: 5.570,00
Odobrena vrednost sofinanciranja iz sklada: 4.049,04
Delež sofinanciranja stroškov: 80%

OPIS:

Namen operacije je nadgradnja klasičnih čistilnih akcij, kot so se izvajale doslej, z nekoliko bolj
sistemskim pristopom ter širšo animacijo prebivalstva. Pričakujemo, da bomo preko promocije v okviru
operacije dosegli-animirali večje število ljudi, ki se bo bolj zavedalo pomena varstva okolja in
pravilnega ravnanja z odpadki.

AKTIVNOSTI OPERACIJE:

– Izvedba motivacijsko-izobraževalne delavnice za koordinatorje čistilne akcije
– Nabava materiala za izvedbo čistilne akcije
– Oblikovanje in tisk zloženk in plakatov
– Izvedba čistilne akcije in odvoz odpadkov

CILJI OPERACIJE

– Izboljšanje stanja okolja
– Dvig osveščenosti lokalnega prebivalstva v širšem obsegu kot doslej
– Medgeneracijsko sodelovanje
– Izvedba enovite promocije na območju celotnega Las-a
– Vzpostavitev sodelovanja med občinami Las pri skrbi za okolje

PRIČAKOVANI REZULTATI:

– Čistejše okolje
– Dvignjena ozaveščenost prebivalstva
– Izveden prenos znanja med generacijami
– Izvedena promocija na celotnem Las območju
– Sodelovanje med občinami na Las območju
Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezava:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Več informacij o LAS Lastovica najdete na: http://www.lastovica.si